Mesures de seguretat i higiene

Recull de les principals normes de seguretat i higiene pel curs 2021-2022.

MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

INFORMACIÓ PENDENT D'ACTUALITZACIÓ (setembre 2021)

RECOMANEM A LES FAMÍLIES QUE L'ALUMNAT FACI ÚS DE MASCARETES HIGIÈNIQUES REUTILITZABLES. HAN DE COMPLIR LA NORMATIVA UNE (https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/especificacion-une-mascarillas).

LES MASCARETES HAN D'ESTAR MARCADES AMB EL NOM DE L'ALUMNE/A.

ÉS OBLIGATORI REALITZAR UN CANVI DE MASCARETA DIARI I ASSEGURAR LA SEVA CORRECTA DESINFECCIÓ DESPRÉS DEL SEU ÚS.

DISTANCIAMENT FÍSIC

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).

RENTAT DE MANS

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent.

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC (infants continents).
 • Abans i després de les diferents activitats.

A aquest efecte, es retolaran totes les aules i espais amb les indicacions per recordar a l’alumnat la importància del rentat de mans i la tècnica adequada per realitzar-ho.

S’han distribuït els sanitaris i les piques de l’edifici perquè cada grup estable disposi de dos sanitaris d’ús exclusiu. Les piques també seran d’ús exclusiu, excepte per dues parelles de grups que hauran de compartir i, per tant, s’assegurarà la seva desinfecció després de l’ús massiu de cada grup estable.

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis.
 • Abans i després d’acompanyar un infant al WC.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).

S’han col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada de cada espai destinat  a l’ús del personal docent i no docent, per facilitar la higiene de mans abans d’entrar i després de sortir de cada espai.

MASCARETES

COL·LECTIU

Indicació

Tipus de mascareta

2n. Cicle d’educació infantil (3-6 anys)

No obligatòria durant la jornada escolar.

Higiènica amb compliment norma UNE

Educació primària (6-12 anys)

Obligatòria durant la jornada escolar, en entrades i sortides del recinte educatiu i en els desplaçaments per dins del centre.

No es farà servir en patis, si es fan per grups estables ni a educació física.

Higiènica amb compliment norma UNE

Personal docent i no docent

Obligatòria.

Higiènica amb compliment norma UNE

 

Per tant, tot l’alumnat i el personal de l’escola haurà d’arribar al centre amb mascareta i no se la podran treure fins arribar a la seva aula.

 • L’alumnat d’educació Infantil la guardarà en una bossa de roba a la motxilla fins l’hora de la sortida.
 • L’alumnat d’educació Primària la guardarà a una ronyonera personal que portarà posada tot el dia i se la posarà en tots els desplaçaments que hagi de fer dins del centre (anar al wc, sortir al pati...).

REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

 • És imprescindible l’absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós:
  • Llistat de símptomes compatibles amb la Covid-19 en menors de 14 anys:
   • Febre o febrícula
   • Tos
   • Dificultat per a respirar
   • Mal de coll* (associat a altres símptomes de la llista)
   • Congestió nasal* (associat a altres símptomes de la llista)
   • Mal de panxa
   • Vòmits i/o diarrees
   • Mal de cap
   • Malestar
   • Dolor muscular 
    • És imprescindible no ser convivent o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
    • A més, l’alumnat no pot assistir al centre educatiu en cas que:
     • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
     • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
     • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
     • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la Covid-19:

▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.

▪ Malalties cardíaques greus.

▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments immunosupressors).

▪ Diabetis mal controlada.

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

CONTROL DE SÍMPTOMES

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable (https://www.escolatiziana.cat/ca/informacio-d-interes-curs-2020-2021/autoritzacions/) a través de la qual:

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.

▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (veure annex 1). La família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.