PLA D'ORGANITZACIÓ CURS 2021-2022

Aquest Pla d’organització de centre pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui reprendre amb les màximes garanties i els mínims riscos assumibles, buscant l’equilibri entre protecció de la salut i l'educació de qualitat.

Sota el lema Escoles obertes, escoles segures, els departaments d’Educació i Salut han aplicat un seguit de protocols que, gràcies a l’esforç, compromís i implicació de la comunitat educativa, destacant la gran tasca dels equips docents d’arreu, han donat com a resultat un balanç molt positiu de l’impacte que la Covid-19 ha tingut en els centres educatius.

Aquest Pla d’organització de centre pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

El Departament d’Educació, en les Instruccions publicades a 30 de juny de 2020, estableix que:

  • Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat. 
  • L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. 
  • L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 
  • A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.