Normativa

Recull de les principals Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) per a dinamitzar el dia a dia escolar.

RECULL DE NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE I ALTRES INDICACIONS

 

Us fem arribar el recull d’una part de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) que regulen els aspectes més importants a nivell organitzatiu i normatiu. Aquesta difusió pretén millorar la convivència del centre i garantir una bona manera de procedir de famílies, docents i alumnes en les qüestions que aquí es detallen.

 1. ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT.

La família ha de garantir i vetllar per l’assistència de l’alumnat a l’escola cada dia llevat de que hi hagi causes de força major que ho impedeixin, com ara una malaltia. A l’escola es recollirà puntualment les dades corresponents a l’assistència.

La puntualitat és molt important per gaudir d’un bon clima de convivència. Les famílies que arribin a l’escola després de les hores establertes hauran d’accedir a l’edifici per la porta principal i picar al timbre. Un cop se’ls hagi obert la porta hauran de signar el retard a consergeria i justificar-lo només en cas de visita mèdica o servei, amb el comprovant corresponent. No està permès entrar als passadissos ni a les aules. Igual que les absències, a l’escola es recollirà puntualment les dades corresponents a les faltes de puntualitat.

 • Com heu de notificar l’absència a l’escola?
  • Quan un alumne no pot venir a l’escola, us demanem que ho notifiqueu telefònicament al 934655464 o per correu electrònic a comunicació@escolatiziana.cat . D’aquesta manera, podrem notificar-ho a la mestra i ,si es queda a dinar habitualment, notificar-ho al servei de menjador per a que es pugui fer la deducció de l’import corresponent.
 • Cal que justifiqueu l’absència?
  • No, no cal que ens les justifiqueu. En tot cas només s’acceptaran els justificants de malaltia amb un comprovant de l’assistència a alguna consulta mèdica o per visita a un servei o consulta.
  • Per l’escola és important tenir control sobre els dies lectius que un/a alumne/a ha deixat de cursar, siguin absències justificades o no.
 • Què passa si hi ha un nombre elevat d’absències i/o retards de puntualitat?
  • Si l’escola detecta que el nombre d’absències és massa elevat ho comunicarà a la família. En primer lloc, serà la tutora la que ho comunicarà a la família i intentarà comptar amb la seva col·laboració per a una millora de la situació. Si no hi ha rectificació per part de la família, s’enviarà una carta on es notificarà el nombre d’absències i/o retards de puntualitat i es recordarà a la família la importància de l’assistència i la constància. En darrer lloc, i sempre que l’equip directiu i docent valori que l’evolució de l’alumne se’n pot veure afectada, s’enviarà una comunicació als Serveis Socials del municipi d’acord amb el que preveu el Pla d’Absentisme del Maresme.
 • Què passa si heu de recollir un/a alumne/a abans de l’hora de sortida?
  • Cal que aviseu a l’escola amb antelació per a preveure la seva sortida i el podreu recollir a la consergeria de l’escola. Us recomanem que preveieu que la conserge anirà a buscar el vostre fill o filla a l’aula quan vosaltres arribeu.

 

 

 1. EL QUE HAN DE PORTAR ELS ALUMNES A L’ESCOLA.

A l’escola volem potenciar l’autonomia i la responsabilitat de l’alumnat, per tant us animem a que compartiu aquesta tasca amb nosaltres des de casa. Els alumnes han de ser responsables, progressivament, de gestionar les coses que han de portar a l’escola i fer-se càrrec de preparar-les amb antelació.

Si un alumne es deixa a casa la motxilla o el material que ha de portar (deures, llibres de préstec, la flauta, l’agenda...) la família no ho pot portar amb posterioritat. L’única cosa que ens podeu portar després de l’entrada de l’escola és l’esmorzar i serà necessari que el vostre fill o filla sàpiga que li portareu perquè serà ell/a el responsable de pujar-lo a buscar a la consergeria.

Us recordem que a l’escola tenim tot el que necessitem i ho podem compartir amb tothom. Us demanem que els vostres fills i filles no portin joguines ja que normalment ocasionen conflictes. Tampoc necessiten dur telèfon mòbil perquè si és necessari comunicar-nos amb vosaltres ho farem des de l’escola. Tot i així, si a vegades porten llibres o cromos que es volen compartir amb els companys i companyes caldrà seguir les indicacions de les mestres.

 1. MALALTIES I MEDICAMENTS.

Si la família detecta que un infant està malalt (febre, vòmits...) o que pateix algun procés contagiós (paràsits capil·lars, conjuntivitis...) en cap cas podrà portar al nen o nena a l’escola. Cal que la família es posi en contacte telefònic o per mail amb l’escola per justificar l’absència per malaltia i per avisar a l’equip docent si és que hi ha un procés contagiós desenvolupant-se.

En el cas que algun responsable de l’equip docent o monitoratge detecti que un/a dels alumnes està malalt (febre, vòmits...) o que pateix algun procés contagiós (paràsits capil·lars, conjuntivitis...) avisarà telefònicament a la família i sol·licitarà que vinguin a recollir-lo el més aviat possible.

Per tal d'informar les famílies sobre l'assistència o no dels infants al centre educatiu quan pateixen una malaltia transmissible, el Departament de Salut, a través de la Subdirecció de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, ha publicat unes recomanacions amb uns criteris de no-assistència de l'alumnat a l'escola o a la llar d'infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles.

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/eviccioescolar.pdf

 

Administració de medicaments:

Tal i com diu la normativa, per a poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.

En cas de medicaments naturals o homeopàtics el procediment serà el mateix. Només s’administrarà a l’escola en cas que sigui necessari i sempre que vinguin acompanyats d’una recepta mèdica i l’autorització dels responsables legals.

Només es subministraran medicaments que vinguin en el seu embalatge original i amb els que es faciliti un instrument d’administració que permeti calcular la dosi amb precisió. Cal que el nom del medicament coincideixi amb el nom que hi hagi prescrit a la recepta mèdica.

Tots els medicaments s’han d’entregar directament a la conserge, a la mestra responsable o a algun adult de l’escola. Heu de portar el medicament en una bosseta de plàstic amb l’autorització i la recepta a dins, la caixa ha d’estar marcada amb el nom i el curs. Sota cap concepte el medicament estarà a la motxilla i l’alumne/a serà el/la responsable de custodiar-lo o lliurar-lo al personal de l’escola.

 

 1. COMUNICACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA.
 • Comunicació diària: És necessari que quan hagueu de fer saber alguna cosa a la mestra o al servei de menjador (dietes, petició d’entrevista, hora diferent de recollida, recollida per una altra persona...) ho notifiqueu amb una nota escrita al matí o a la tarda. Els alumnes seran els responsables d’entregar aquestes notes a les seves tutores. Excepcionalment, en cas d’urgència podreu trucar a l’escola per a comunicar allò que sigui necessari. Si el vostre fill o filla s’ha de quedar a dinar i no ho heu pogut preveure abans, caldrà avisar a l’escola telefònicament o per correu electrònic abans de les 10.30 h.
 • Entrevistes personals: Des de l’escola volem comunicar-vos que, com a norma general, es planifica una entrevista per a cada alumne/a durant el curs escolar. Tot i així, si el/la tutor/a ho creu convenient, pot citar a la família quan cregui necessari per fer un seguiment de l’evolució en els aprenentatges, hàbits i relacions socials. Us comuniquem que les famílies també podeu fer peticions d’entrevistes sempre que ho creieu convenient per rebre informació i sereu atesos. Recordem que l’equip directiu també està a la vostra disposició per atendre qualsevol dubte, queixa o suggeriment, només cal que concerteu l’entrevista amb antelació.
 • Informes d’avaluació: Des de P3 i fins a P5, els mestres realitzen dos informes d’avaluació individual. Un d’ells s’entrega a les famílies a finals del mes de gener i l’altre s’entrega a final de curs. A més a més, s’elaborarà un informe d’adaptació addicional per a l’alumnat de P3 entre l’octubre i el novembre.

A partir d’Educació Primària s’elaboren tres informes, un per cada trimestre. El primer s’entrega a les famílies a finals de desembre, el segon s’entrega a finals de març, aproximadament, i el tercer s’entrega a final de curs.

Cada família rep una còpia de l'informe de valoració individual dels seus fills i filles. Donat que és informació confidencial, l’escola no fa cap còpia addicional per a cap família de manera automàtica, a no ser que els responsables legals dels alumnes ho sol·licitin expressament a les tutores o directament a l'equip directiu.

Per tant, aquelles famílies que vulgueu rebre dues còpies de l'informe per a poder satisfer les vostres necessitats d'organització familiar, haureu de sol·licitar a la tutora del seu fill o filla la còpia addicional. Us demanem que feu extensiva aquesta informació a tots els tutors legals dels nostres alumnes.

 

 1. TRACTAMENT D’IMATGES.

A l’escola només està permès fer fotografies dels espais i dels alumnes durant les festivitats que celebrem de manera col·lectiva. Per tant, està prohibit accedir al recinte escolar per realitzar fotografies o fer-ne des de l’exterior en qualsevol altre moment.

Per altra banda, també volem recordar-vos que les fotografies realitzades en actes col·lectius són exclusivament d’ús domèstic o familiar. Està absolutament prohibit fer qualsevol difusió pública d’aquestes imatges a través de qualsevol mitjà com ara pàgines web, xarxes socials i altres publicacions.

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Us fem saber que en cas de no complir qualsevol d’aquestes premisses s’incorrerà en un delicte i es podrà procedir a prendre les mesures que siguin oportunes.

 

 1. ESMORZARS D’ANIVERSARI I ALIMENTS PREPARATS.

Quan és l’aniversari d’un/a alumne/a, si la família ho desitja, es pot celebrar a l’escola convidant a esmorzar als companys i companyes de l’aula. Els aniversaris es celebraran un cop al mes i us avisarem per correu electrònic.

Us demanem que siguin aliments saludables i en tot cas, cal evitar les elaboracions amb ou cru o amb nata i, en cas d'alumnes amb al·lèrgies, només es poden usar materials i aliments que no continguin els al·lergògens que cal evitar.

Per a aquestes elaboracions i d’altres que feu per l’escola s'han de fer tenint en compte les normes bàsiques d'higiene alimentària establertes per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària que us recomanem que consulteu al document "Quatre normes per preparar aliments segurs".

 

http://acsa.gencat.cat/ca/eines_i_recursos/material_divulgatiu/consells_generals/quatre-normes-per-preparar-aliments-segurs-triptic/

 

 1. AL·LÈRGIES I ALTRES AFECCIONS.

En el cas que el vostre fill o filla pateixi alguna al·lèrgia o afecció crònica de recent diagnòstic que haguem de tenir en consideració a l'escola, us demanem que ens ho comuniqueu ràpidament per tal de poder-vos sol·licitar tota la informació necessària per a poder oferir al nostre alumnat la millor atenció possible. Us recordem que és necessari que a l’escola disposem d’un informe mèdic complet on es faci esment a la medicació que cal prendre per a poder tenir en compte l’al·lèrgia o l' afecció i per poder actuar de manera correcta en cas de necessitat.


 1. INFORMACIONS D’INTERÈS

Us comuniquem que al lloc web de l’escola podeu trobar tota la informació que necessiteu sobre el calendari escolar i l’horari.

Durant el curs també hi trobareu tota la informació actualitzada sobre les sortides escolars, els llibres, les circulars informatives...

Des del lloc web també tindreu accés al bloc de l’escola editat per mestres i alumnes. En aquest bloc podreu veure activitats, fotografies i vídeos sobre el que els vostres fills i filles van aprenent i experimentant.

www.escolatiziana.cat