Com ho aconseguim?

L’equip de mestres ha reflexionat per concretar quines són les actuacions que duem a terme per potenciar cada un dels tres àmbits.

En l’àmbit acadèmic les actuacions se centren en fer que l’alumnat sigui protagonista dels seus aprenentatges, dels seus progressos i de la seva avaluació.

ACTUACIONS EN L’ÀMBIT ACADÈMIC

Volem que l’alumnat sigui capaç de desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua catalana com en llengua castellana, per poder-se comunicar eficaçment de manera oral i per escrit.

També volem que l’alumnat adquireixi almenys una llengua estrangera amb una competència comunicativa bàsica que li permeti expressar i comprendre missatges senzills i comunicar-se amb altres en situacions quotidianes.

En l’àmbit matemàtic provoquem curiositat, proposem reptes i donem prou temps per investigar i reflexionar. Encoratgem a l’alumnat a construir els seus aprenentatges i l’ajudem a prendre consciència del seu progrés. Això ho fem en un ambient de classe que afavoreix l’intercanvi d’idees i anima a la reflexió, on l’alumnat no ha de tenir por d’arriscar-se a fer propostes i exposar la seva manera de pensar.

Els projectes i els reptes ens proporcionen situacions d’aprenentatge contextualitzat i interdisciplinari, promouen la construcció del coneixement i la relació entre conceptes, fan que l’aprenentatge sigui més transferible i significatiu i per tant, més estable en el temps. Promovem que l’alumnat sigui creatiu en les seves produccions artístiques, lingüístiques i també en la resolució de problemes, ja siguin matemàtics o de la vida quotidiana.

 

 

ACTUACIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL

L’objectiu d’aquest àmbit és donar elements als alumnes perquè siguin capaços de viure plenament i de manera feliç, i perquè puguin contribuir al benestar dels qui els envolten, tant dels qui els són més propers com dels qui, desconeguts, els són més llunyans.

En el món complex d’avui és imprescindible treballar actituds i valors que contribueixin a la convivència, al respecte dels drets de les persones i a l’assoliment d’unes condicions de vida dignes per a tothom. Els alumnes, en el marc d’una escola inclusiva, han d’aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.

 

ACTUACIONS EN L’ÀMBIT PERSONAL

Aquest àmbit promou en els alumnes les habilitats de pensament i de raonament que són la base del sistema de judicis i valors que orienta la nostra actuació com a membres de la societat i que conforma, en definitiva, una determinada actitud de vida. Aquestes habilitats han de promoure un pensament independent i autònom que pugui contrastar de manera crítica les opinions dels altres, tant les directes com les transmeses pels mitjans tecnològics i de la informació, per tal d’acceptar-les o descartar-les. Un pensament que ha de ser lògic, raonable, ordenat i clar, perquè contribueixi a la comprensió adequada de la realitat i a la formació d’un judici propi.

Transformem el model d’avaluació per aprendre millor. Aprendre comporta identificar les dificultats i els errors, comprendre quines són les seves possibles causes i prendre alguna decisió sobre com superar-les. Per tant, s’aprèn a partir dels errors, de les dificultats o dels obstacles.

“Hem de passar d’una avaluació de l’aprenentatge a una avaluació entesa com aprenentatge”

(Neus Sanmartí)

Busquem la regulació del procés d’aprenentatge realitzat pel propi alumnat a través del qual van construint un sistema personal d’aprendre i el van millorant progressivament amb  la finalitat de ser més autònoms com a aprenents. Convidem a l’alumnat a tenir una actitud d’aprenentatge durant tota la vida. Volem que l’alumnat vulgui aprendre i millorar per estar satisfet/a amb ell o ella mateixa, no per satisfer als altres.

Com a docents som coneixedors que l’èxit educatiu de les nostres actuacions no dependrà, en gran part, de les metodologies, recursos i materials que utilitzem, sinó de la nostra actitud i el nostre ser mestre o mestra.

Per aquest  motiu, el claustre ha dissenyat un document per destacar les bones actituds que ens ajudaran a completar amb èxit les actuacions que ens proposem.

Tots SOM MESTRES de tot l’alumnat en tot moment.

Sempre tracto a l’alumnat amb RESPECTE i sempre vetllo perquè el respecte sigui la base de les seves relacions. Mai passo per alt una falta de respecte, per petita que sigui.

Quan veig una cosa fora de lloc, hi poso remei. Sóc RESPONSABLE de la bona salut del meu entorn. Convido a l’alumnat a ser-ho també.

Saludo a qui trobo i quan arribo a un lloc, demano les coses bé i agraeixo tot el que cal. Animo a l’alumnat a fer ús d’unes BONES NORMES DE CONVIVÈNCIA.

Em mostro AFECTUOSA amb l’alumnat. Cuido les meves paraules, el to de veu i les mirades.

Sóc bona OBSERVADORA. Em fixo en les necessitats de l’altre i tinc una bona actitud d’escolta. Actuo per donar resposta i buscar solucions.

Afronto el dia amb una ACTITUD POSITIVA. Em mostro contenta i agradable amb els altres propiciant un clima d’aula relaxat, còmode i de confiança. Faig que l’alumnat participi d’aquest AMBIENT POSITIU.

Potencio les habilitats i qualitats de l’alumnat i els faig saber les que tenen. Valoro positivament els seus progressos i els motivo per continuar millorant.

Contextualitzo bé les tasques que proposo. Ajudo a l’alumnat a recordar el què hem fet anteriorment. Explico la NECESSITAT i la UTILITAT de la tasca encomanda.

Sóc EXIGENT i transmeto a l’alumnat el valor de l’ESFORÇ. Estic COMPROMESA amb la seva evolució i no passo de llarg davant les seves dificultats i necessitats.

Treballo en EQUIP, sóc part d’aquest projecte. M’implico activament en el que faig i comparteixo amb els altres la meva tasca. Faig aportacions constructives que ens ajuden a créixer.

 

En aquest àmbit no hi ha actuacions específiques que en procurin l’assoliment. El claustre de l’escola s’esforça perquè TOTES les actuacions que portem a terme procurin el desenvolupament favorable d’aquest àmbit.

 

Per això disposem també del decàleg del bon alumne: