Projecte Lingüístic de Centre

El PLC s’entén com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha al centre. El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu.