Qui som?

El que ens mou...

L’Escola Tiziana va obrir les seves portes fa nou cursos, l’any 2010. Aquests primers anys han estat carregats d’il·lusió i treball constant. L’esforç de totes les persones que configuren l’equip de treball ha estat molt important, sobretot la dedicació de tot l’equip pedagògic. Hem pres moltes decisions i hem donat forma al nostre projecte.

Durant aquests anys hem avaluat i valorat els passos que hem anat donant i hem fet les modificacions necessàries per donar forma a un Projecte Educatiu que doni resposta a les necessitats canviants de l’entorn i al dinamisme que acompanya al fet educatiu.

Això implica un canvi. L’alumnat és protagonista, com sempre, de les nostres actuacions. Per aquest motiu, la pregunta clau no és què hem de fer per ensenyar millor, sinó què hem de fer perquè el nostre alumnat aprengui més i millor. Per tant, els aprenentatges han de ser més permanents, més transferibles i més productius.

Les característiques dels alumnes d’ara i la societat en la que els tocarà viure i desenvolupar-se com a persones plenes i implicades, ens convida a plantejar un projecte on les estratègies i les habilitats guanyen terreny als continguts.

Comptem amb un passat curt, però tenim un present i un futur que ens il•lusiona i ens engresca a fer les coses ben fetes, reflexionades, compartides i constantment avaluades per poder mantenir-les o canviar-les.

Volem que a l’escola l’alumnat sigui feliç, que els emocioni participar de les nostres propostes, que siguin protagonistes i constructors de la seva pròpia xarxa d’aprenentatges, que s’esforcin per estar satisfets dels seus propis progressos i que adquireixin valors de vida que els facin triar bé, ser bons i compromesos.

El que ens envolta...

INSTITUCIÓ

L’escola Tiziana és un centre educatiu de titularitat pública. Actualment compta amb una línia per cada nivell educatiu, doblada, excepcionalment, en un dels nivells de Primària.

En els darrers cursos, les dades de matrícula han estat elevades pel que fa als nous alumnes d’Educació Infantil 3 anys i hi ha hagut noves matrícules a altres cursos promogudes, en la majoria dels casos, per canvis de domicili. Igualment, les baixes que s’han causat darrerament també han estat promogudes majoritàriament per aquest motiu.

L’ALUMNAT

L’alumnat de l’escola Tiziana prové d’una població estable amb mobilitat molt reduïda que, en la majoria dels casos, com he citat anteriorment, s’atribueix a canvis de domicili. La majoria dels alumnes del centre resideixen a Tiana i hi ha un petit grup que viu a Montgat, a Sant Fost de Campsentelles o a Badalona.

La llengua materna predominant dels alumnes de l’escola és el català.

LES FAMÍLIES

Les famílies formen un grup heterogeni. Els nivells socioeconòmics i culturals són diversos, però podem afirmar que la mitjana se situa en un nivell mitjà-alt. El grau d’implicació en l’assistència a les activitats escolars que es proposen i el grau de col·laboració que ofereixen en els requeriments escolars és, en la majoria dels casos, elevat.

L’ENTORN

L’escola Tiziana està ubicada dins del municipi de Tiana. Tiana està situada a la Serralada de Marina i a la costa de llevant de Catalunya, a la part més meridional de la comarca del Maresme. Confina al nord amb els municipis veïns de Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, a llevant amb el Masnou i Alella, a migdia amb Montgat, i a ponent amb Badalona. Tiana té una extensió de 7,90 km², la major part de bosc, vinya i matoll. Aquesta extensió de bosc i vinya, així com les innumerables hortes i vivers que s’hi alberguen, permeten a l’escola potenciar la descoberta de l’entorn i el coneixement del medi amb activitats i col·laboracions directes.

Tiana té 8446 habitants (gener 2015), situant-se encara per sota dels municipis del seu entorn com Badalona, Montgat, el Masnou o Alella. L'escassetat de sòl declarat urbanitzable i la tipologia constructiva del municipi no ha permès que el creixement del municipi fos espectacular. Això fa que Tiana sigui un municipi petit i familiar on les activitats educatives tenen un pes important en el dia a dia de la vila.

Els llocs de treball a Tiana són reduïts i estan destinats majoritàriament als serveis, concretament a aquells relacionats amb la satisfacció de les necessitats més immediates de les famílies, com l'alimentació. Aquesta característica permet a l’alumnat descobrir l’entorn proper amb facilitat, és habitual comptar amb la col·laboració de comerciants i altres serveis per a qualsevol activitat que es vulgui desenvolupar dins del municipi.

L’edifici de l’escola Tiziana té un antiguitat d’uns 40 anys. Amb el pas dels anys s’hi han realitzant intervencions per a millorar la seva conservació, tot i que en alguns casos el seu estat de conservació és millorable i cal continuar invertint esforços perquè les dues Administracions al càrrec vagin destinant partides econòmiques per a la remodelació de l’edifici.

L’EQUIP DOCENT

Pel que fa al personal docent, actualment, l’escola Tiziana compta amb una plantilla de setze mestres distribuïts en les següents especialitats, tot i que són 19 les persones físiques que componen el claustre.

 

COMPOSIÓ DE LA PLANTILLA DOCENT

INF

5

16

PRI

6

PAN

2

PMU

1

PEF

1

MEE

1

El que ens ha fet ser com som...

El primer Projecte Educatiu de l’escola pensava en l’alumne com a protagonista. Durant aquests nou anys no ho hem perdut de vista.

Aquests són els nou principis que ens han fet avançar fins on estem ara.

SOM ESCOLA ...

  • Escola, docents i famílies, que creen un ambient d’aprenentatge agradable on l’alumnat se sent motivat, afrontant els nous reptes amb interès i illusió, convidant-los a desenvolupar una actitud de vida positiva vers l’aprenentatge.
  • Escola que estimula l’autonomia i l’esforç personal de l’alumnat motivant iniciatives i responsabilitats que el permetran viure, conviure, compartir i avançar.
  • Escola que ajuda a l’alumnat a estimar-se i a valorar-se creant una imatge positiva d’ells mateixos i dels companys, proporcionant-los eines per interpretar, canalitzar i transmetre les seves emocions i que promou que l’alumnat sigui reflexiu i creatiu a partir de la descoberta.
  • Escola que ofereix un espai i un temps perquè tot l’alumnat pugui desenvolupar les seves capacitats, formant persones competents capaces de desenvolupar-se amb èxit en el seu entorn.
  • Escola que proposa activitats funcionals i significatives per l’alumnat vinculades al seu entorn proper, utilitzant els recursos propis de la seva generació, participant dels actes propers i gaudint de les possibilitats que ofereix l’entorn.
  • Escola que vetlla per la innovació educativa i per adequar-se als nous reptes socials amb un equip directiu que impulsa el treball en equip coherent i cohesionat, i que promou l’avaluació de centre com una eina per millorar.
  • Escola que, juntament amb les famílies i l’entorn, forma una comunitat educativa que fa possible el desenvolupament intellectual i humà de l’alumnat.
  • Escola que transmet valors de respecte a la pluralitat, tolerància, empatia, actitud de diàleg... per gaudir d’una bona convivència, fomenta un model solidari i cooperatiu incorporant la mediació com a eina de gestió positiva i fomenta la cohesió social oferint les oportunitats i els estímuls que cada alumne/a necessita. Tots som diferents, aquesta és la condició que ens iguala.
  • Escola compromesa amb el medi ambient que incorpora criteris ambientals i de sostenibilitat en el fer de cada dia i que promou un estil de vida sà.

Sense perdre de vista cap d’aquests principis, el nostre Projecte Educatiu ha anat evolucionant per donar resposta als canvis que ens han anat acompanyant.

Com a equip docent reflexionem anualment sobre què hem de mantenir, què hem de millorar i sobre què hem de fer per avançar.