FINALITZA EL PERÍODE PER LA PRESENTACIÓ DE PREINSCRIPCIONS. Preinscripció 2020-2021

22/05/2020

CONSULTEU LES NOVES PUBLICACIONS EN LA SECCIÓ DE NOTÍCIES.

Benvolgudes famílies,

Us fem saber que es reprèn la preinscripció i la matrícula pel curs 2020-2021.

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones. En aquest sentit, el PROCICAT ha aprovat el Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matrícula escolar recollint les mesures concretes que cal aplicar.

Conseqüentment, des del Departament d’Educació s’ha modificat la norma reguladora i s’han establert els canvis procedimentals al procés de preinscripció i matrícula. Així mateix, en el Pla esmentat s’han previst totes les mesures de prevenció necessàries per tal que es pugui dur a terme el procediment en condicions de seguretat, sobretot quan, per raons d’equitat, cal assegurar-se que aquelles persones que puguin tenir dificultats en fer el tràmit telemàtic de preinscripció i matrícula tinguin l’oportunitat de ser ateses presencialment.

Consulta de l'oferta educativa: http://mapaescolar.gencat.cat/ 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES (opció preferent): del 13 al 22 de maig de 2020

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

En els supòsits de presentació de les sol·licituds de forma telemàtica, el centre ha de comprovar amb especial diligència la documentació identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat que s’hagi rebut per correu electrònic, escanejada o fotografiada.

Si es té cap dubte sobre la seva veracitat, el centre pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió.

QUÈ CAL FER PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA?

- Omplir i formalitzar la sol·licitud de preinscripció online: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 

ATENCIÓ!!! NO MARQUEU AFIRMATIVAMENT "NOVA INCORPORACIÓ AL SISTEMA EDUCATIU", només per alumnat nouvingut de procedència estrangera.

 • Si teniu dubtes a l'hora d'omplir el formulari, a partir del 13 de maig i fins el 22 de maig, podreu trucar al 667 533 532. Us acompanyarem telefònicament mentre ompliu la sol·licitud per aclarir els vostres dubtes. Horari d'atenció: 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 18.00 (de dilluns a divendres).

- Enviar el resguard que es genera amb la presentació online i la documentació necessària al correu electrònic oficial del centre escollit en 1a opció. En el nostre cas, aquest correu és escolatiziana@xtec.cat

- Rebreu un correu de confirmació que us servirà com a comprovant de la vostra formalització de la sol·licitud.

- ATENCIÓ! És imprescindible fer totes dues coses, sol·licitud online i enviament de correu amb el resguard i la documentació. Si no es fan totes dues coses, la preinscripció no es podrà validar!

DOCUMENTACIÓ per a la PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA, CURS 2020-2021, del 13 al 22 de maig:

Enviar correu electrònic a escolatiziana@xtec.cat adjuntant:

Assumpte del correu electrònic: PREINS-(cognoms i nom del nen/a)

 • Resguard de la sol·licitud telemàtica.
 • Fotografia o escaneig del llibre de família (pàgina dels tutors/es legals i del fill o filla).
 • Fotografia o escaneig del DNI dels tutors/es legals (de totes dues cares), i del nen/a si en té.
 • Fotografia o escaneig TSI del nen/a (Tarja Sanitària).

EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, A EFECTES DE BAREM, TAMBÉ CAL ADJUNTAR:

 • Fotografia o escaneig del Certificat municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI, sempre que el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI.
 • Fotografia o escaneig de la documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest s’al·lega.
 • Fotografia o escaneig de la documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen.
 • Fotografia o escaneig de l'original del certificat de disminució, si s’al·lega.
 • Fotografia o escaneig de l'original del carnet de Família nombrosa o monoparental, si s’al·lega.

 Consulteu la informació relativa a la documentació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENCIALS (opció només excepcional): del 19 al 22 de maig de 2020

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Aquesta assignació es gestionarà amb una eina corporativa que es posarà a disposició dels centres i els usuaris. La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions.

QUÈ CAL FER PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD PRESENCIALMENT?

- Sol·licitar cita prèvia per correu electrònic a info@escolatiziana.cat o bé trucar al 667 533 532. Horari d'atenció: Del 13 al 22 de maig, de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 18.00 (de dilluns a divendres).

- Triar una franja disponible.

- Acudir a la cita programada seguint les següents recomanacions de seguretat:

  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
  • Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
  • Portar un bolígraf propi.
  • Es recomana portar mascareta i guants.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

DOCUMENTACIÓ per a la PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL, CURS 2020-2021, del 19 al 22 de maig:

Si és possible, portar el formulari de preinscripció omplert: http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf 

Acudir a la cita programada seguint les instruccions de seguretat recomanades.

 • Original del llibre de família.
 • Originals del DNI dels tutors/es legals, i del nen/a si en té.
 • Original de la TSI (Tarja Sanitària) del nen/a.

EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, A EFECTES DE BAREM, TAMBÉ CAL ADJUNTAR:

 • Original del certificat municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI, sempre que el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI.
 • Original de la documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest s’al·lega.
 • Original de la documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen.
 • Original del certificat de disminució, si s’al·lega.
 • Original del carnet de Família nombrosa o monoparental, si s’al·lega.

Consulteu la informació relativa a la documentació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

Recomanem consultar les publicacions del Departament d’Educació i tota la informació relacionada al web:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

PODEU CONSULTAR-NOS QUALSEVOL DUBTE O DEMANAR-NOS INFORMACIÓ A: info@escolatiziana.cat o trucant al 667 533 532 (Horari d'atenció: del 13 al 22 de maig, de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 18.00, en dies laborables).

Anirem ampliant aquesta informació! Mantigueu-vos alerta a les nostres publicacions i al canals oficials del Departament d'Educació!